نمونه کار ها

پروژه طراحی

سلام خوبی

نام پروژه
تست برندیند مشاهده سایت
طراح
فرهاد رضایی
مدت زمان
دو ماه
مجری
شرکت صحنه

توضیحات کار

نمیدونی از کجا شروع کنی ؟

ما تا رسیدن به موفقیت همراهیت میکنیم

52

نیروی متخصص

983

پروژه موفق

430

مشتری راضی

768

قرار ملاقات